กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ติดต่อเรา


กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 415
โทรสาร : 0 2579 2284, 0 2561 3721
E-mail : project.parb@nrct.go.th , vijaibudget.nrct@gmail.com

แผนที่ (ดาวน์โหลดแผนที่)