กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมระดมความคิด: “นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”

การประชุมระดมความคิด: “นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง Ballroom C ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร...


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ งบประมาณตามพระราชบัญญัต...


การประชุมประชุมระดมสมอง “กำหนดโจทย์วิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักตร์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา


กำหนดการ "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" วันที่ 20 มิถุนายน 2561


การประชุมระดมสมองเรื่อง ตามหา Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/RyM6FJ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้ ...


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >