กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง “ทะเลไทยไร้ขยะ” และ “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561


การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


ประกาศรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคกลาง ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2560

1. แฟ้มลงทะเบียนมีจำนวน 16 แฟ้ม ชื่อของท่านจะเรียงตามลำดับเลขที่ลงทะเบียน ท่านสามารถแจ้งลำดับเลขที่ตามแฟ้มลงทะเบียนดังลำดับเลขที่ลงทะเบียนและรายชื่อดังแนบ 2. ขอสงวนสิทธิ์การแจกเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 1-1,500 ก่อนและเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 3. วิธีการค้นหาชื่อตนเอง ให้กด Ctrl+F จะขึ้นหน้าจอว่า Fi...


ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561


รายละเอียดและกำหนดการ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2561


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >