กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ใบจองห้องพัก