กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมระดมสมองเรื่อง ตามหา Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย

 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/RyM6FJ

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้

๑.     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุม ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓.     พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒)

 

หลักการและเหตุผล
(ร่าง) กำหนดการประชุม