กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมประชุมระดมสมอง “กำหนดโจทย์วิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักตร์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

 

 

รายละเอียดการจัดประชุม
กำหนดการ
กรอบวิจัย