กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ผ่านระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) นอกจากนี้ยังใช้เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

          เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ วช. และ สวทน. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หน่วยงานละไม่เกิน ๓ ท่าน (ผู้บริหารหน่วยงาน ฝ่ายแผนหรือผู้รับผิดชอบภาพรวมงบประมาณของหน่วยงาน และผู้ประสานงานหน่วยงาน) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=๕๖  ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

หลักการและเหตุผล
(ร่าง) กำหนดการประชุม
แผนที่โรงแรม
แบบฟอร์มการจองโรงแรม