กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมระดมความคิด: “นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”

 

การประชุมระดมความคิด: “นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”

ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้อง Ballroom C ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

หลักการและเหตุผล