กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

การลงทะเบียน

การประชุมระดมสมอง เรื่อง บทเรียน PISA กับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ข้อชี้แจง การลงทะเบียน

กรุณาอ่านข้อชี้แจงโดยละเอียดก่อนลงทะเบียน

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนคลิกลงทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบแบบตอบรับลงทะเบียนได้

2. การลงทะเบียนจะจำกัด 1 ท่านต่อ 1 อีเมล์ และหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่านเท่านั้น

3. กรุณาพิมพ์ใบตอบรับทันที เพื่อจดจำลำดับที่ลงทะเบียน และใช้ในการลงทะเบียนวันประชุม ทั้งนี้ ระบบตอบรับจะส่งกลับที่เมล์ของท่านด้วย (กรุณา ตรวจสอบในจดหมายขยะ)
4. วช.ขอสงวนสิทธิ์แจกเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและทันเวลา เท่านั้น

5. วช.ขอสงวนสิทธิ์ผู้แทนจากโรงเรียนที่ วช. ได้กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น

 

ข้อมูลผู้สมัคร

คำนำหน้า: ตำแหน่งทางวิชาการ:
      (ศ., ดร., ผศ., ศ.นพ. ฯลฯ)
ชื่อ: * นามสกุล: *
อาชีพ:
ตำแหน่ง:
หน่วยงาน: *
ที่อยู่: *
แขวง/ตำบล: * เขต/อำเภอ: *
จังหวัด: * รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์: * มือถือ:
โทรสาร: อีเมล์: *
อีเมล์ผู้ประสานงาน: บัตรประจำตัวประชาชน:

เลือกหัวข้อลงทะเบียน*

หัวข้อ
การประชุมระดมสมอง เรื่อง บทเรียน PISA กับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ลงทะเบียน ภายในวัน จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียนได้ที่

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2562 สำหรับการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้

1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุม ของทางราชการ พ.ศ. 2524 และแก้ไขเพิ่มเติม

3.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2553 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)